Day: August 31, 2017

Uncategorized

ว่าด้วยการช่วยตัวเอง

การสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง (Masturbation) คือการกระทำที่เกิดจากความพยายามในการกระตุ้นร่างกายด้วยตัวเองให้บรรลุอารมณ์และความพึงพอใจทางเพศ โดยทั่วไปการบรรลุอารมณ์และความพึงพอใจทางเพศที่ว่านี้ จะเรียกว่าการถึงจุดสุดยอดทางเพศ (Orgasm) ไม่ว่าจะด้วยการสัมผัส การชักขึ้นลง การบีบคลึง หรือแม้กระทั่งการใช้ตัวช่วยอย่างเซ็กซ์ทอย ล้วนสามารถนำมาซึ่งการถึงจุดสุดยอดทางเพศได้เช่นกัน ใครควรสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง? ทุกๆคนควรควรสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองบ้าง ไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนที่มีคู่นอนแล้ว เพราะการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองคือพฤติกรรมที่สุดจะพื้นฐานของร่างกาย จากผลการศึกษาวิจัย กว่า 95% ของเพศชาย และกว่า 89% ของเพศหญิง เคยสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง